Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Regulamin Karty Turystycznej Suwalszczyzny


§ 1. Definicje

 1. Organizator – Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 82 lok. 7, 16-400 Suwałki, zwana dalej Organizatorem.
 2. Współorganizatorzy – instytucje wspierające Organizatora w realizacji i promocji programu Karty Turystycznej Suwalszczyzny: Gmina Suwałki, Gmina Bakałarzewo, Gmina Filipów, Gmina Raczki, Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy
 3. Karta Turystyczna Suwalszczyzny - karta zniżkowa oferująca możliwość skorzystania z rabatów na wybrane produkty i usługi świadczone przez Partnerów Projektu, zwana dalej Kartą.
 4. Posiadacz Karty – osoba fizyczna, która otrzymała Kartę Turystyczną Suwalszczyzny, zwany dalej także Użytkownikiem.
 5. Partner Projektu – instytucja/firma/organizacja, która przystąpiła do programu Karty Turystycznej Suwalszczyzny na podstawie porozumienia z Organizatorem i świadczy Posiadaczowi Karty zniżki na ściśle określone produkty i usługi, zwany dalej Partnerem.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa tryb i zasady programu promocyjnego Karta Turystyczna Suwalszczyzny, administrowanego przez Organizatora
 2. Celem Programu jest rozwój turystyki na Suwalszczyźnie integracja branży turystycznej, rozwój sieci współpracy lokalnej oraz zwiększenie ruchu turystycznego w regionie.
 3. Cel Programu zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie systemu kart umożliwiających Posiadaczom Kart korzystanie ze zniżek na wybrane produkty i usługi świadczone przez Partnerów Projektu.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Liczba Partnerów Projektu oraz oferowanych zniżek może ulec zmianie w trakcie trwania Programu. Aktualny wykaz Partnerów oraz produktów i usług objętych zniżkami znajduje się na stronie internetowej www.suwalki-turystyka.info.pl oraz na stronach internetowych Współorganizatorów i Partnerów, a także w broszurze informacyjnej dołączonej do Karty.


§ 3. Karta zniżkowa

 1. Karta Turystyczna Suwalszczyzny jest kartą plastikową i może być wykorzystywana przez osobę będącą jej Posiadaczem, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Karta Turystyczna Suwalszczyzny jest własnością Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej. W przypadku znalezienia karty należy zwrócić ją na adres Organizatora.
 3. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 4. Karta jest dokumentem potwierdzającym udział w Programie i upoważnia do skorzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Projektu.
 5. Każda Karta posiada unikalny numer.

 

§ 4. Warunki uzyskania karty zniżkowej

 1. Kartę Turystyczną Suwalszczyzny mogą otrzymać wyłącznie turyści. którzy skorzystają minimum dwóch noclegów w obiektach noclegowych, które przystąpiły do realizacji programu. Lista obiektów, w których można otrzymać karty turystyczne została udostępniona na stronie www.suwalki-turystyka.info.pl oraz na stronach internetowych Współorganizatorów i Partnerów.
 2. Posiadacz Karty jako Bezpośredni Użytkownik może otrzymać maksymalnie jedną Kartę.
 3. Dopuszcza się możliwość dystrybucji Karty podczas uczestnictwa Organizatora oraz Współorganizatorów w różnych wydarzeniach: targach, imprezach lokalnych, itd.
 4. Ze zniżek można skorzystać od momentu otrzymania karty do końca okresu jej obowiązywania, tj. do dnia 30.04.2016r. z wyłączeniem terminów i zasad zastrzeżonych przez Partnerów Projektu.
 5. Lista Partnerów oraz oferowanych przez nich ofert produktów i usług będzie aktualizowana w kolejnych latach

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku utraty Karty lub jej fizycznego uszkodzenia nie będzie możliwe przeprowadzenie procedur reklamowych.
 2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie karty.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.suwalki-turystyka.info.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2015r.
   
linia